Amint bizonyára nagyon sok asztrológiával és asztrozófiával foglalkozó forrásból olvashattátok, valóban egy nagyon izgalmas, sok szempontból sorsfordító és nagy átalakulásokat hozó időszakot élünk, amely már elkezdődött a Szaturnusz átlépésével a Halak jegyébe, és mindez folytatódik a Plútó törpebolygójának jegyváltásával, amelynek során a Naprendszer legkülső bolygója 2023. március 23-n 13:25-kor átlépett a Bak jegyéből a Vízöntő jegyébe.

Klasszikus értelemben a Plútó a transzformáció bolygója, amely hírnöke a személyes szintű lélektani átalakulásnak is, de még inkább olyan erőket mozgat, amely ellentmondást nem tűrő, leleplező, éles tükörként csap le a hamisságokat hordozó globális helyzetekre is, hogy mélyreható tisztulást és átalakulást hozzon. A Plútó hatalom szimbóluma is, a hatalmi vágy fény és árnyékoldalaival egyaránt, sőt a belső és külső alvilág árnyékaival való megküzdés mestere is bennünk. S ilyen értelemben a Tükörterem hírnöke, amely megtörténteti, sőt kiprovokálja a szükséges szembesüléseket, konfrontációkat, és nem fél összeroppantani, elsöpörni olyan építményeket, amelyek hamis ideológiákra épülő, ártalmas hatalmi ambíciókat szolgálnak ki.

Mindezeken túl az érzékiség és a szexualitás is erősen kötődik a Plútói archetipikus képhez, nem véletlenül ura a Skorpió jegyének is.

Mivel nagyon lassú mozgású, külső bolygóról van szó, amely kb. 248 év alatt teszi meg útját a Nap körül, és sajátos pályasíkja miatt hozzávetőlegesen 12-21 évet tölt egy-egy jegyben, így rendszerint globálisan érezhető, rendszerszintű korszakváltásokat hozhat el.  

Az is nagyon érdekes, hogy ez a jegyváltás éppen a 2023-as évben történik, amelyik többek között az Angyalok Csillagnemzetségének szellemi felügyelete alatt áll. Az Égiek elmondása szerint elsősorban az Orion csillagkép vállait ékesítő Bellatrix és Betelgeuse csillagminőségei kapnak kiemelt szerepet, amelyek a Csillagnemzetségek tanításai szerint az Isteni hierarchiának, az Isteni Rendnek, Akaratnak, az Isteni Törvényeknek, illetve a Galaktikus szintű együttélés szabályainak kinyilatkozatója és őrzője, amelyek a különböző csillagok és bolygók Alkotmányainak megfogalmazói is. Tehát mondhatjuk, hogy az Angyali hierarchia idén úgy lép be és úgy lesz hatással a földi életre, hogy abban megtörténjen egy az Isteni Akarattal és az Isteni Tervvel való összehangolás, amelynek része az ezzel szemben tevékenykedő hatalmi elit különböző szintű leleplezése, és az Isteni Igazságszolgáltatás elszámoltatása alá vonása.

Ennek ad hangsúlyt az is, hogy helyi idő szerint, abban az időpillanatban, amikor a Plútó átlép a Vízöntő jegyébe (a 6-os Házon keresztül), egy hatalmas stellium bontakozik ki a 9-es Házban. Amelyben a Nap, a Merkúr, a Chiron, az igazságosztó Jupiter, továbbá a Vesta és a Hold is mind felsorakoznak az Igazság és Hit házában egy rendkívüli erőpontként egyesítve e különböző nézőpontokat és minőségeket, ami már önmagában is egy összefogásra szólít a Szabadság és Igazságtétel nevében.

Milyen érdekes, hogy legutóbb 1777 és 1797 között járt a Plútó a Vízöntőben, amely az amerikai és a francia forradalom csúcspontját hozta el, amelynek nem véletlenül volt a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” szlogen a zászlajára tűzve, mint a forradalmat és népi összefogást vezérlő harci hevület hajtóereje, amelyek a Vízöntő jegy legfőbb ideáljai azóta is. Hiszen a Vízöntő korszakot és a Vízöntő napjegyű vagy ascendensű embert a szabadság olykor akár utópisztikus reménye hajtja, amelynek része a mindenre kiterjedő önrendelkezési jog, a vallási, lelkiismereti, erkölcsi, szexuális szabadság, a gondolkodás és a kreatív elme szabadsága, sőt a mindent megújító innovatív képessége a fejlődés érdekében.

Emberi szinten pedig a barátság, az összefogás, összetartozás eszménye, a lojalitás és a társadalmi egyenlőség idealizmusa jelentik a fontos hajtóerőt.

A Plútó pedig épp ezeken a területeken hozhat belső és külső forradalmakat, mert a plútói hullám sosem fél nekirontani azoknak a falaknak, rendszerszintű struktúráknak, hatalmi objektumoknak és meddő technokrata kényszerítő erőknek, amelyek éppen a Bak jegyében szilárdultak meg. 

De azért lehet árnyoldala is ennek éppen a Vízöntő kort jellemző óriási technokultúrális fejlődés, a mesterséges intelligencia és a virtuális valóságok eddig példátlan és az életünket minden szinten behálózó jelenléte kapcsán. Különösen, ha ezeket a digitális technológiákat az emberi tudaton is uralkodni kívánó ellenőrző hatalmi erők megfigyelésre, befolyásolásra, a fogyasztói társadalom már beteges méreteket öltő fenntartására és különböző szintű tudatmanipulációra használnak továbbra is.

Ugyanakkor megtörténhet például az elmúlt évek rendkívül aggasztó emberi, erkölcsi, gazdasági és egészségügyi károkat okozó covid terrorjának, az erőszakos médiakampányok hátterében álló tudományos és hatalmi elit hamis prófétaságának leleplezése is, ami már folyamatban is van számos pontján a világnak.

Továbbá nagyon várat magára az a globális szintű és már eltagadhatatlan lelepleződés is, amely a háttérhatalom fellegvárainak építményeit rengetné meg végre, ahonnan a folyamatos gazdasági, pénzügyi és katonai konfliktusok és egzisztenciális válságok mesterséges generálása történik újra és újra egy ördögi tervet követve.

Szívesen vennénk, ha a Vízöntőbe lépő Plútó elhozná a Tükörterem parancsát a hatalmi világelit számára is, és ha az Isteni Akarat és Isteni Igazság kinyilvánítása nyomán a porba hullanának azok a rendszerek, amelyek ártanak a bolygónak, és amelyek az alternatív árnyéktervet tartják fenn 2030 felé közeledve.

Azt is érdemes tudni, hogy bár 2023. március 23-n a Plútó átlép a Vízöntőbe, hogy megnyissa ezt a nagy átalakulást, de június 11-n retrográd mozgással visszalép a Bak jegyébe. Majd 2024. január 21-n, helyi idő szerint 2:28-kor ismét átlép a Vízöntőbe, ami még markánsabb lehet, ugyanis tulajdonképpen a Nappal együtt lép a Vízöntő szabad szellemű jegyébe, ami megsokszorozza erejét és láthatóbbá is teszi a hatását.

Ezután szeptember 1-n megint visszatáncol a Bakba (0:57-kor), majd végül 2024. november 19-n, 22:03-kor harmadszorra is belép a Vízöntő jegyébe, és ott is marad egészen 2043. március 9-ig, amikor is hajnalban átlép majd a Halakba.

Olyan érzést kelt ez, mintha a transzformáció ereje faltörő kosként rontana neki az árnyékhatalom építményeinek és a Vízöntő eszményeket szolgáló pozitív fejlődés útjában álló struktúrák falainak, s három erős csapást mér rájuk. Miközben persze mi is fokozatosan hozzászokhatunk e változtató erő sodrásához, és megléphetjük saját választásunkból, a felismeréseink nyomán a szükséges lépéseket, amelyekkel önmagunkat is kiszabadíthatjuk a korlátozó hitrendszerekből.

Most pedig szeretnénk még egy kicsit megvizsgálni azokat a csillagegyüttállásokat, amelyek ezt a markáns jegyváltást bevilágítják.

Nagyon érdekes, hogy a Plútóra vetül Béta Hydri sugara, amelyről a Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai című könyvünkben írtunk.

A Hydrus, vagyis a Kis Vizikígyó csillagkép béta csillagáról azt tudtuk meg, hogy „Valamiképpen ez az Istennő válasza az elnyomás évezredeire! Sok-sok galaktikus évezred után újra elküldi egyik totemállatát a világnak, a Kundalini kígyó formájában, amellyel lassan visszahozza önmaga női lényegű tudatosságát is.

Tehát a béta csillagban benne van egyfajta szexuális forradalom, és a női egyenrangúságért küzdő mozgalmak ideája, egy emancipációs belső vágy és késztetés hajtóereje, és egy olyan harc, amiben egy nő bejárja az utat azért, hogy mind szexuálisan a testében, mind pedig érzelmileg és szellemileg is újra szabadnak és függetlennek érezze magát.”

Amint látható ez is mélyen összecseng a fentebb részletezett folyamattal.

A következő nagyon prominens csillaghatás az Aquila vagyis a Sas csillagkép sugarainak bevetülése a Plútói átlépés kapujába – Altair, Tarazed, hamarosan Alshain formájában is. E csillagképről az alábbiakat írtuk a Csillagnemzetségek könyvében, amely még árnyaltabban kiemeli azt a tényt, hogy a Plútói változtató erő hulláma a hatalmi szférát kívánja érinteni, és akár lecserélni a nem méltó uralkodókat:

„Egy nagyon fontos dolgot kell megérteni a Sassal kapcsolatban. Hirtelen felnyílt előttünk az a kép, hogy ez a Sasmadár, ez az Égi csillagmadár nemcsak Ganümédészt viszi fel a mennybe, és persze különösen nem csupán az Olymposzra, hiszen az egy igen kétes értékű és zavaros hely, hanem arról van szó, hogy a Sasmadár az emberért jön, és az emberért száll le a Földre, hogy felvigye őt a Tejútra. Mégpedig a Tejút egyik pillérére, amely nem más, mint a Vega. Tehát a Sasmadár magasba szegezett tekintettel az eget meghódítva repül a Vega csillagkapuja felé, hogy azokat az emberlényeket, akik vezetői sorsra hivatottak, tehát akik valamiféle vezető szerepre választattak ki, felvigye a beavatás eme pillérére.

Tudjuk a Vegáról, hogy ez a hatalom beavatásának egyik kulcs fontosságú Égi helyszíne, ahol a hatalom legvégső és legmagasabb színtű beavatása történik. Így, akinek Altair csillagsugara bevetül a képletébe tudhatja, hogy ő egy olyan ember, akit az Égi hívás egy vezetői sorsra szólított. Persze lehetséges, hogy ezt önmaga is tagadja vagy hárítja, mert valamilyen oknál fogva fél elvállalni az ezzel járó felelősséget, de mindenesetre ez a csillag azt sugallja, hogy a Sas azért jött érte, hogy megmutassa neki az Égi akaratot, amely arra kéri őt, hogy vállalja el bizonyos emberek, csoportok irányítását, vezetését.

Illetve ezeknek az embereknek valamilyen módon kiemelt felelősséget kell vállalniuk a bolygóért magáért is.

Ahogyan megértettük korában, maga az Emberi Csillagnemzetség kap hatalmat a bolygók felett, így a Földbolygó felett is, hogy jól bánjon vele és jól bánjon az ott lévő élettel. A Sasmadár pedig ilyen értelemben azon emberek barátja, szövetségese és erőt, bátorságot hozó társa, akik arra vannak kijelölve, hogy másokat vezessenek. Ezért akár egy archetipikus utazásban, egy álomösvényen keresztül vagy egy meditációs belső élményben hazaviszi őket a Vegára, felviszi a beavatás helyszínére, hogy újra emlékezzenek a sorsukra, és képesek legyenek azt a lehető legmagasabb szinten élni.

Altairon keresztül a Sasmadár a beavatás hírét és üzenetét kezdi el az illetőhöz kapcsolni, hogy felismerje a saját vezetői sorsát. Arra emlékezteti őt a Sas, hogy meg kell tanulnia igazi beavatott uralkodóként jól bánni ezzel a hatalommal és azzal a közösséggel, ami reá van bízva. El kell tudnia vállalni a felelősséget ezért a hatalomért. Valami olyasmit jelent tehát Altair csillaga, mintha azt üzennék az Égi csillagfények, hogy „Nyisd meg a tudatosságodat, mert a beavatás hídja elért téged, és ebben az életedben elérkezett az idő, hogy felvállald a vezetői sorsodat! Fogadd el méltósággal az ezzel járó felelősséget és az ezzel járó nagyságot is! Bánj jól és bölcsességgel a reád bízott közösséggel, hogy amihez érsz virágzásnak induljon!”.

Előfordulhat, hogy van, aki félelmetesnek találja a sas ragadozó mivoltát, de meg kellett értenünk, hogy ő csupán a saját táplálékláncán belül tűnik fel ragadozóként, az emberrel szemben soha nem így viselkedik. Sokkal inkább egyfajta királyi minőséget képvisel, nem véletlenül hívják a sast és a sólymot „fejedelmi madárnak”, amelynek szimbólumát nagyon gyakran uralkodók tűzték a zászlajukra. Természetesen az már egy másik kérdés, hogy vajon hogyan bántak ezzel a hatalommal és méltóak maradtak-e a Sas címeréhez.

A csillagkép következő csillaga – a béta csillag –, Alshain, ez az a pont, ahol a Sas megszólal. Ez a Sas hangja.

Ezt követi a gamma csillag, a Tarazed, amelyik e fölött látható a csillagkép ábrájában, s szintén bevetül a Plútói átlépés kapujába.

Tarazed a Sasmadárnak a tarkója körüli területen, vagy a nyakán helyezkedik el.

Az Égi üzenetek szerint ez a csillag a Sas emlékezetével áll kapcsolatban. Tehát ezen a ponton keresztül az Égi Sas emlékezteti az emberlényt a saját múltjaira. Hogy az adott bolygón, jelen esetben a Földbolygón hányszor és hogyan élte meg már korábban ezt a vezetői szerepet. Tehát egy olyan múltbéli emlékezet kapcsolódik hozzánk e csillag kapuján keresztül, ami felsorakoztatja az összes olyan életünket, amikor a Vega már magához hívott bennünket és megkaptuk azokat a beavatásokat, amelyek előkészítették azt, hogy a hatalmat, az irányítói és az uralkodói szerepet jól és bölcsen tudjuk megélni.

Természetesen mindez éberségre is inti az embert, hiszen ezek az emlékek nem csupán egy szép és nemes uralkodói karrier csiszolt gyöngyszemei, hanem lehetnek keserű emlékű tapasztalatok egy-egy elcsúszás, elbukás, a hatalommal való visszaélés borongós és talán még szégyenletes képei is. Tehát ez a csillag emlékeztet bennünket arra is, hogy hogyan bántunk ezzel a hatalommal, hogyan bántunk a ránk bízott közösséggel, feladatokkal és ebből milyen tapasztalataink születtek. Egy Altair csillagkóddal rendelkező ember akkor lesz jó és bölcs vezető, hogy ha kikristályosította mindezt magában az elmúlt életeiben. Szinte hasznos, ha volt már nagyon rossz vezető is, mert azután tanulva a hibáiból felnő a feladathoz, és valódi alázatban viseli a láthatatlan korona súlyát. Megtanulja ezt a szerepet méltóképpen beteljesíteni, s a közösség javára élni.”

 A következő csillaghatás, amely bevetül a Vízöntőbe lépő Plútó mindhárom kapujába, az a Hattyú csillagkép térrajzából megismert Albireo csillaga.

„Egészen egyszerű földi hasonlattal azt mondhatnánk, hogy ez a csillag a „kertészmérnök” és a Földőrzők energiáját jeleníti meg. Egy olyan rendkívül precíz, hihetetlenül pontos, alapos, minden részletében kidolgozott térképet, tervet láttunk itt, amely a manók és tündérek egy küldöttségének kezében kifeszített fényszövetként jelent meg. Ezen olyan titkok és szabályok szerepeltek egy biológiai élettérkép pontjaiként, amelyek azt mutatták meg, hogy hogyan kell elrendeződniük egy élő biokultúra elemeinek, sőt ha tetszik, egy egész bolygó bioszférájára is gondolhatunk, amelyben a biológiai egységek egymásra épülve, egymásra támaszkodva alkotnak egy élő és termékeny egészet.

Azt a titkot és bölcsességet őrzik tehát itt, hogy hogyan váltsák egymást az erdők, a mezők, a virágos rétek a tengerekkel, és a folyóöblökkel, a sivatagokkal és az őserdőkkel. Tehát mint hogyha a megálmodott bolygó tökéletes felszínrajza lenne ez, olyan részletes geológiai és biológiai térképpel, amely az együtt élő növénykultúrák tökéletes harmóniáját hivatott megvalósítani, hogy mindezek mindig olyan szimbiózisban, olyan egymást támogató életstruktúrában éljenek, amely a bolygó egészét fenntartja, táplálja, és engedi fejlődni.”

Egyértelműen látható tehát, hogy Albireo a Plútóra vetülve a környezetvédelem területén kíván változásokat hozni. Leleplezheti azokat a helyzeteket, ahol nincs valós környezetvédelem, csak újabb szűk keresztmetszetű gazdasági haszonszerzés – mint pl. az elekromos autók tekintetében, ahol az akkumulátorgyártás és a belőlük származó veszélyes hulladék eliminálása, vagy épp a Lítium teljes kivonása óriási teherként nehezedik a bolygóra.

Vagy a már egy korábbi átfogó elemzésünkben részletezett témakör a fosszilis üzemanyagok kontra HAARP rendszerek, X-band radarok, Chemtrailek, időjárás manipuláció, az 5G-s globális mikrohullámú burok felfoghatatlanul veszélyesebb és ártalmasabb légköri változásokat és melegedést okozó hatásai, amelyek nagy része ráadásul militáris célokra kiépített haditechnológia. Igen csak ünnepelnénk, ha a Plútó a felszínre hozná a titkosított anyagokat, és leleplezhetővé válnának ezek a kifejezhetetlenül veszélyes technológiák, amelyek óriási károkat okoznak a Földbolygó ökológiai harmóniájának.

 És még nincs vége az ebbe a kapuba bevetülő csillaghatásoknak, ugyanis itt látjuk még Alfa Sagittae csillagát is.

A Csillagnemzetségek tanítása szerint „a Sagitta csillagkép Alfa csillagához kötődik egy különleges paktum, egy különleges szerződés és elköteleződés a delfinek csillagközössége és az Emberi csillagnemzetség között, amikor is a delfinlény felajánlja a segítségét és szolgálatát, mint átvezető, mint lélekmentő.

Tehát az Alfa Sagittae azt jelentheti egy személyes képletben, hogy az illetőnek lehet, hogy él egy delfinrésze, amelyik bizony odaadja magát akkor, amikor csoportos halálok esetén, vagy nagyon drámai halálok esetén segíteni kell átvezetni az emberi lelkeket. Elaltatni, elringatni, átúsztatni és hazakísérni a Szent Szigetre. És akkor, ahogy mondtam is, amikor tömeges halál történik az emberi közösségben, akkor ahhoz kapcsolódóan bizony tömeges kivonódás fordulhat elő a delfinkolónián belül is, mert ők felajánlották magukat az emberért és elindulnak értük, hogy majd találkozzanak a dimenziók határán, a létközben, ahol az ember esetleg nem találja meg a kivezető utat, a Fény felé vezető utat, a delfinlélek viszont pontosan tudja, merre kell vinnie őt. Tökéletes átjárót ismer és tud a dimenziók között, ismeri a hazavezető ösvényt.”

De sajnos ide vetül Alfa Vulpeculae csillaga is, ami a Csillagnemzetségek tanításai szerint a „Cápa csillagkép” alfa csillaga, és jelentésében is igen nehéz üzenetet hordoz, ugyanis ez az árulást és az árulókat, besúgókat jelölő sugár, akik a segítőket, a jó szándékkal teremteni vágyókat, a lélekmentőket és az igazat szólókat elárulják. De most akár fogalmazhatunk úgy is, hogy talán a Plútói átalakulás keretében Alfa Vulpeculae megjelöli és leleplezi az árulókat, akik személyes gazdasági és hatalmi érdekeik nyomán valójában elárulják, és áruba bocsátják az emberiséget, és a rövid távú nyereségekért cserébe elárulják a Földet magát, kifosztva a bolygó erőforrásait, megszegve azon Csillagemberi fogadalmunkat, hogy Gaia őrzői és gondozói leszünk.

Ugyanakkor mindezek összegzéseként fontos kiemelnünk, hogy sem a bolygók, sem a csillagok nem tesznek meg itt a Földön semmit, csupán bizonyos kódokat közvetítenek a kvantumfizika elveivel detektálható és megsejthető morfogenetikus mezőkbe csomagolva, amelyeket inkább sugallatok és az emberi létező kiterjesztett tudati képességeivel felfogható inspirációként érzékelhetünk. A munkát a Csillagembernek magának kell elvégeznie, ha felismeri a jelen világában rejlő sötét és korlátozó árnyékhatalmak ténykedését, és a szabadágát minden szinten uralni, befolyásolni kívánó tendenciák hatását. S ha ez a felismerés sokakat ér el egyszerre, akik képesek egy Vízöntői összefogásra és szabadságharca belül és kívül is, akkor élhetünk nagyon pozitívan is ezekkel a planetáris és sztelláris hatásokkal. Ugyanis a Plútó „ígérete” az, hogy bár sok mindent lebont, letarol, leleplez, megsemmisít és átalakít, de a végén mindig felemel, és egy olyan új horizontot mutat, ahol szinte új emberként ismerhetünk önmagunkra, hiszen a Plútó az újjászületés bolygója is.

Rajtunk áll tehát egyénenként és együtt is, hogy hogyan élünk ezzel a lehetőséggel és mivé alakítjuk a világunkat.

Bízunk benne, hogy ezekkel a gondolatokkal is segíthettünk tudatosabban felkészülni és érteni, hogy mi is történik körülöttünk.

Kívánunk nektek áldott és felszabadító felismeréseket és erőt mindehhez!

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

  

Kép: Talon Abraxas, köszönet a művésznek!

Kapcsolódó Antares-kód

error: Content is protected !!